EndoCare / ul. Borowska 242 / Lokal U1

Regulamin świadczenia usług

§1. Przedmiot Regulaminu

Niniejszy regulamin określa zasady korzystania ze strony internetowej endocare.lekarzcenter.com w tym rodzaje i zakres usług świadczonych drogą elektroniczną, warunki świadczenia usług drogą elektroniczną, wymagania techniczne niezbędne do korzystania z serwisu endocare.wroclaw.pl jak również warunki zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie usług drogą elektroniczną oraz tryb postępowania reklamacyjnego.

§ 2. Definicje

 1. Regulamin – niniejszy regulamin, stanowiący regulamin świadczenia usług droga elektroniczną w rozumieniu Ustawy o Świadczeniu Usług Drogą Elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 roku.
 2. ENDOCARE – ENDOCARE Prosta Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu, ul. Borowska nr 242, lok. U1, 50-558 Wrocław, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia – Fabrycznej we Wrocławiu VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0001064616, REGON: 526728384, NIP: 8971928826, o kapitale zakładowym w wysokości 10.000,00, będąca podmiotem leczniczym udzielającym świadczeń zdrowotnych w rozumieniu art. 4 ust. 1 pkt.1 Ustawy o Działalności Leczniczej; wpisana do Rejestru Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą pod numerem 000000274752;
 3. Hasło i login – oznacza ciąg znaków wybranych przez Użytkownika lub Pacjenta w celu zabezpieczenia dostępu do Konta Pacjenta.
 4. Dostawca Świadczeń Zdrowotnych – podmiot świadczący usługi zdrowotne, medyczne lub paramedyczne (w szczególności przychodnia, lekarz lub pielęgniarka, fizjoterapeuta, rehabilitant i inni specjaliści), świadczący za pomocą Serwisu.
 5. Serwis – serwis internetowy znajdujący się pod adresem internetowym endocare.lekarzcenter.com będący własnością ENDOCARE, za pośrednictwem którego Użytkownik może, w szczególności złożyć Zamówienie na Usługi na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie;
 6. Usługa – Portal Pacjenta dostępny pod adresem internetowym endocare.lekarzcenter.com umożliwiający Pacjentom komunikację z Przychodniami korzystającymi z platformy Aurero dostępnej pod adresem Aurero.com oraz przeprowadzanie telekonsultacji
 7. Usługa zdrowotna – usługa świadczona przez Dostawcę Świadczeń Zdrowotnych, polegająca na świadczeniach zdrowotnych realizowanych przez Dostawcę Usług Zdrowotnych taka jak Badani, Pakiet Badań Specjalistycznych oraz Test Laboratoryjny,
 8. Usługodawca – podmiot prowadzący serwis internetowy pod domeną endocare.lekarzcenter.com, którym jest spółka Medily Sp. z o.o., Wyszyńskiego 29, 94-048 Łódź. Usługodawca nie świadczy Usług Zdrowotnych, a także nie jest podmiotem wykonującym czynności w zakresie świadczeń zdrowotnych, świadczącym usługi zdrowotne, medyczne lub paramedyczne.
 9. Użytkownik – Konsument, każda osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych (ukończone 18 lat) zamierzająca zawrzeć umowę lub zawierająca umowę na korzystanie z Usług za pośrednictwem Serwisu, która korzysta z usług ENDOCARE PROSTA SPÓŁKA AKCYJNA, uprawniona do korzystania z Usług za pośrednictwem strony internetowej endocare.lekarzcenter.com.
 10. Pacjent – osoba fizyczna, wskazana w chwili składania Zamówienia na rzecz, której wykonana ma zostać Usługa;
 11. Usługa – usługa dostępna dla Użytkownika za pośrednictwem Serwisu;
 12. Usługa informacyjna – Usługa polegająca na udostępnieniu Użytkownikowi możliwości przeglądania zawartości Serwisu, w tym możliwością zapoznania się z zakresem Usług świadczonych przez ENDOCARE w Serwisie;
 13. Konsultacje lekarskie – usługa świadczona drogą elektroniczną polegająca na nieodpłatnym udzieleniu dostępu w ramach Serwisu do profilu lekarza i/lub kalendarza i umożliwieniu Użytkownikom umówienie na odpłatne Świadczenia zdrowotne realizowane przez lekarzy ENDOCARE.
 14. Wizyty – usługa stanowiąca Świadczenie Zdrowotne polegająca na odpłatnym przeprowadzeniu badania realizowanego przez ENDOCARE na zasadach określonych w Regulaminie zakończona udostępnieniem Wyniku badań;
 15. Pakiet badań specjalistycznych – usługa stanowiąca Świadczenie Zdrowotne polegająca na odpłatnym przeprowadzeniu wybranej przez Użytkownika w Serwisie z góry zdefiniowanej grupy badań specjalistycznych (diagnostycznych bądź z konsultacją lekarską), realizowanych przez ENDOCARE na zasadach określonych w Regulaminie;
 16. Testy Laboratoryjne – wynik badania laboratoryjnego wykonanego w ENDOCARE, stanowiący dokumentację medyczną w rozumieniu ustawy o Prawach Pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta,
 17. Recepty – recepta wydawana w postaci elektronicznej zgodnie z ustawą z dnia 6 września 2001 r. Prawo farmaceutyczne oraz rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie recept;
 18. Konto Pacjenta – usługa cyfrowa, indywidualne i autoryzowane poprzez login i hasło konto Pacjenta lub Użytkownika w ramach Serwisu, na podstawie rejestracji i akceptacji Regulaminu;
 19. Zamówienie – oświadczenie woli Użytkownika, stanowiące ofertę zawarcia z ENDOCARE, drogą elektroniczną za pośrednictwem Serwisu umowy o świadczenie Usług zgodnie z zakresem Zamówienia na zasadach określonych w Regulaminie;
 20. Świadczenie zdrowotne – działania służące zachowaniu, ratowaniu, przywracaniu lub poprawie zdrowia oraz inne działania medyczne wynikające z procesu leczenia lub przepisów odrębnych regulujących zasady ich wykonywania w rozumieniu art. 2 pkt 10 Ustawy o Działalności Leczniczej;
 21. Dane Osobowe – dane osobowe w rozumieniu art. 4 pkt 1 RODO;
 22. RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiej i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r., w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE;
 23. Ustawa o Działalności Leczniczej – ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej,
 24. Ustawa o Świadczeniu Usług Drogą Elektroniczną – ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną
 25. Ustawa o Dniach Wolnych od Pracy – Ustawa z dnia 18 stycznia 1951 r. o dniach wolnych od pracy (Dz.U. 1951 Nr 4, poz. 28 z późn. zm.);
 26. Ustawa o Prawach Pacjenta i rzeczniku Praw Pacjenta – Ustawa z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta
 27. Ustawa o Pozasądowym Rozwiązywaniu Sporów Konsumenckich – ustawa z dnia 23 września 2016 r. o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich
 28. Ustawa o Prawach Konsumenta – Ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta.

§3. Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy regulamin określa zasady korzystania ze strony internetowej endocare.lekarzcenter.com w tym rodzaje i zakres usług świadczonych drogą elektroniczną, warunki świadczenia usług drogą elektroniczną, wymagania techniczne niezbędne do korzystania z serwisu endocare.wroclaw.pl jak również warunki zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie usług drogą elektroniczną oraz tryb postępowania reklamacyjnego.
 2. Wszelkie prawa do Serwisu, w tym do domeny internetowej, strony internetowej Serwisu, a także do wzorców, formularzy, logotypów zamieszczanych w Serwisie przysługują ENDOCARE, a korzystanie z nich może następować wyłącznie w sposób określony i zgodny z Regulaminem oraz za uprzednią zgodą ENDOCARE wyrażoną na piśmie.
 3. Do korzystania z Serwisu niezbędne jest posiadanie komputera lub innego urządzenia umożliwiającego korzystanie z sieci Internet przy wykorzystaniu jednej ze standardowych przeglądarek internetowych, w tym w szczególności Google Chrome, Microsoft Edge, Mozilla Firefox, Safari lub Opera, posiadających możliwość zapisu plików cookies oraz zapewniających obsługę skryptów Javascript.
 4. Zakazane jest dostarczanie przez Pacjenta treści o charakterze bezprawnym oraz korzystanie z Serwisu w sposób sprzeczny z prawem, dobrymi obyczajami lub naruszający prawa osób trzecich.
 5. Informacje zawarte na stronie internetowej Serwisu, nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego, a jedynie zaproszenie Pacjentów do składania ofert zawarcia Umowy. Złożenie Zamówienia przez Pacjenta jest równoznaczne ze złożeniem przez Pacjenta oferty zawarcia Umowy.

§4. Usługi ENDOCARE

 1. Regulamin określa warunki udzielania Świadczeń Zdrowotnych i realizacji Usług, w szczególności warunki:
  • zasad zakupu i świadczenia przez ENDOCARE Usług określonych w Regulaminie za pośrednictwem Serwisu,
  • korzystania z Serwisu,
  • składania Zamówień,
  • uiszczania opłaty za Zamówienie,
  • składania i rozpatrywania reklamacji,
  • realizacji prawa odstąpienia,
  • zwrotu kosztów odpłatnych Usług wskazanych w niniejszym Regulaminie.
 2. Regulamin dostępny jest nieodpłatnie w Serwisie w formie umożliwiającej jego pobranie, utrwalenie, zapisanie i wydrukowanie. Regulamin dostępny jest w trwałej postaci pod adresem internetowym: endocare.lekarzcenter.com Każda osoba przed przystąpieniem do użytkowania Serwisu powinna zapoznać się z treścią niniejszego Regulaminu.
 3. Użytkownik nie może korzystać z Serwisu w celach sprzecznych z przepisami prawa, zasadami współżycia społecznego, dobrymi obyczajami oraz powszechnie przyjętymi zasadami postępowania.
 4. Każdy użytkownik Serwisu w ramach korzystania z domeny endocare.lekarzcenter.com, może zapoznać się z informacjami umieszczonymi w ramach Serwisu, która jest całkowicie bezpłatna.
 5. Wszelkie informacje w ramach udostępnione w domenie endocare.lekarzcenter.com, udostępniane są wyłącznie w ogólnych celach informacyjnych i nie stanowią porady medycznej. Przedmiotowe informacje dostarczane są wyłącznie do celów edukacyjnych i nie mają na celu zastąpienia indywidualnej porady medycznej udzielanej przez lekarza oraz nie stanowią rekomendacji jakiegokolwiek określonego sposobu leczenia.
 6. Żadna z informacji zawartych na stronie ENDOCARE nie ma na celu stawiania diagnozy, leczenia lub w inny sposób być wykorzystywana lub traktowana jako porada medyczna, opinia lekarska lub diagnoza.

Badania *** Pakiety badań specjalistycznych *** Testy Laboratoryjne

 1. Badanie/Pakiety badań specjalistycznych/ Testy Laboratoryjne mogą być zakupione zgodnie z wyborem Użytkownika i dostępnością Usługi w Serwisie ENDOCARE.
 2. Każda usługa świadczona jest w formie odpłatnej, a cena każdej z usług oraz jej opis znajdują przy danej pozycji się w Serwisie.
 3. W przypadku realizacji Świadczenie zdrowotne przez ENDOCARE:
  • usługi związane z wykonaniem umowy o Świadczenie zdrowotne, którą Pacjent zawiera z ENDOCARE są usługami płatnymi zgodnie z cennikiem ENDOCARE wskazanym w Serwisie oraz z uwzględnieniem opłat należnych operatorowi płatności z tytułu realizacji płatności elektronicznych.
  • w celu zawarcia Umowy o Świadczenie zdrowotne ze ENDOCARE Pacjent powinien zaakceptować regulamin, treści zgód i oświadczeń wskazane przez ENDOCARE i/lub wypełnić stosowny formularz w ramach, którego Pacjent potwierdza między innymi rodzaj, termin (jeśli wskazano) i cenę Usługi oraz – w przypadku płatności elektronicznej dokonywanej „z góry” – przekazuje środki w wysokości ceny Usługi na wskazane przez konto.
  • Umowa o Świadczenie zdrowotne wykonywana jest przez wybranego przez Pacjenta Lekarza ENDOCARE, który ponosi pełną i wyłączną odpowiedzialność za jej realizację. Rezygnacja lub zmiana warunków zawartej Umowy o Świadczenie zdrowotne (np. zmiana terminu, rezygnacja, reklamacja) może być dokonana na zasadach określonych we właściwym regulaminie mającym zastosowanie do Umowy o Świadczenie zdrowotne.
 4. W przypadku realizacji Świadczenia zdrowotnego przez ENDOCARE obowiązują postanowienie niniejszego Regulaminu oraz następujące postanowienia:
  • Konsultacja Lekarska polega na realizacji Świadczeń zdrowotnych w szczególności udzieleniu porady medycznej, interpretacji wyników badań i jest świadczona przez lekarza ENDOCARE odpłatnie za pośrednictwem środków komunikacji na odległość bądź poprzez osobistą wizytę w siedzibie ENDOCARE.
  • cena Konsultacji Lekarskiej uwidoczniona jest w Serwisie.
  • wykonanie Konsultacji Lekarskiej jest możliwe po uzyskaniu wszystkich Wyników badań laboratoryjnych objętych Usługami, do których wykonywana jest Konsultacja Lekarska.
  • ENDOCARE dokonuje zwrotu płatności, w terminie 14 dni jeżeli Wizyta została odwołana na co najmniej 48 godzin przed zaplanowanym terminem bądź w przypadkach zawinionych przez ENDOCARE.
  • Za przypadki zawinione przez ENDOCARE rozumie się: odwołanie wizyty przez lekarza ENDOCARE, bądź z uwagi na inne okoliczności takie jak np. zniszczenie materiału potrzebnego do przeprowadzenia badania z wyłącznej winy ENDOCARE.
  • Konsultacja Lekarska udzielana udzielane są w formie stacjonarnej w siedzibie ENDOCARE bądź przez lekarza ENDOCARE za pośrednictwem środków komunikacji na odległość – telefonu lub videorozmowy.
  • po umówieniu terminu Konsultacji Lekarskiej ENDOCARE przekazuje informację o terminie umówionej Konsultacji Lekarskiej na wskazany w Zamówieniu adres poczty elektronicznej.
  • w czasie wykonywania Konsultacji Lekarskiej Lekarz przestrzega standardów i procedur udzielania świadczeń zdrowotnych, etyki zawodowej oraz przestrzega zasad tajemnicy lekarskiej.

§ 5. Składanie Zamówień i Konto Pacjenta

 1. Zamówienie Usługi następuje poprzez złożenie Zamówienia za pośrednictwem Serwisu. Złożenie Zamówienia skutkuje założeniem Konta Pacjenta.
 2. W celu założenia Konta Pacjenta, pacjent powinien:
  • utworzyć login i hasło;
  • zapoznać się z Regulaminem i Polityką prywatności i zaakceptować ich postanowienia;
  • wypełnić formularz rejestracyjny;
 3. Pacjent obowiązany jest zabezpieczyć login i hasło przed dostępem osób nieuprawnionych. Przekazywanie loginu lub hasła osobom trzecim jest zabronione i może stanowić podstawę do usunięcia konta klienta.
 4. Rezygnacja z Konta Pacjenta (wypowiedzenie umowy o świadczenie Usługi Konta Pacjenta) wiążę się z brakiem możliwości korzystania z Konta Pacjenta, w tym logowania i pobrania – poprzez Konto Pacjenta – Wyników badań. Niezależnie od powyższego ENDOCARE jako podmiot medyczny przechowuje dokumentację medyczną zgodnie z Ustawą o Prawach Pacjenta i rzeczniku Praw Pacjenta i udostępni taką dokumentację medyczną na żądanie Pacjenta.
 5. W celu złożenia Umówienia Wizyty Pacjent:
  • wybiera odpowiednią Usługę lub Usługi;
  • wypełnia ankietę medyczną;
  • przekazuje, w razie konieczności, dodatkowe informacje, w tym przedstawia posiadaną dokumentację medyczną;
  • wybiera formę płatności i dokonuje zapłaty;
  • akceptuje Zamówienie poprzez kliknięcie przycisku „Zapłać teraz” bądź „Zapłać Później”.
 6. Pacjent ma obowiązek podać dane zgodne z prawdą i nie zatajając żadnych informacji istotnych z punktu widzenia udzielanego Świadczenia zdrowotnego. Udzielenie nieprawdziwych, niepełnych lub nierzetelnych informacji zwalnia ENDOCARE z jakiejkolwiek odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną wynikłą z udzielania lub zaniechania udzielania świadczenia zdrowotnego na podstawie takich informacji.
 7. W celu finalizacji Zamówienia konieczne jest dokonanie przez Pacjenta akceptacji treści Regulaminu i Polityki prywatności, oraz naciśnięcie przycisku „Zapłać teraz” bądź „Zapłać później” pociąga za sobą obowiązek zapłaty.
 8. Po opłaceniu Zamówienia następuje rozpoczęcie świadczenia Usługi. Klient otrzymuje na podany przez siebie adres mailowy wiadomość e-mail zawierającą potwierdzenie zakupu oraz informację o sposobie i terminie realizacji Usługi.
 9. Świadczenia zdrowotne są dokumentowane w dokumentacji medycznej prowadzonej zgodnie z przepisami prawa powszechnie obowiązującego.

§6. Płatności

 1. W Serwisie można dokonać płatności za złożone Zamówienie w następujący sposób:
  • kartą płatniczą (Visa lub Mastercard); lub
  • za pośrednictwem płatności BLIK; lub
  • szybkim przelewem elektronicznym; lub
  • za pomocą formuły zakupowej „PayU”; lub
 2. Korzystając z powyższych form płatności Użytkownik nie jest obciążany żadnymi dodatkowymi kosztami.
 3. ENDOCARE nie pobiera żadnych dodatkowych opłat wynikających z powyższych form płatności.
 4. Zamieszczone w Serwisie ceny zawierają wszystkie podatki, cła i inne koszty, w tym podatek VAT.

§ 7. Odstąpienie od Umowy, reklamacje i zwrot należności

 1. Pacjent przed wykonaniem przedmiotu Umowy może w terminie 14 dni odstąpić od niej bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów określonych w art. 33, art. 34 ust. 2 i art. 35 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta.
 2. Pacjent może odstąpić od umowy, składając oświadczenie o odstąpieniu od umowy. Oświadczenie można złożyć na formularzu, którego wzór stanowi załącznik nr 2 do ustawy o prawach konsumenta, ale nie jest to konieczne.
 3. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy należy wysłać pocztą na adres ENDOCARE lub drogą elektroniczną na adres mailowy kontakt@endocare.wroclaw.pl
 4. W przypadku odstąpienia od Umowy uważa się ją za niezawartą.
 5. Prawo odstąpienia od Umowy na odległość nie przysługuje Pacjentowi, jeżeli ENDOCARE wykonało w pełni Usługę za wyraźną i uprzednią zgodą Pacjenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia Usługi, że po spełnieniu świadczenia przez ENDOCARE utraci prawo odstąpienia od umowy.
 6. Pacjent może złożyć reklamację dotyczącą Usługi wysyłając wiadomość e-mail na adres: kontakt@endocare.wroclaw.pl
 7. Zgłoszenie reklamacji winno zawierać w szczególności: imię i nazwisko Pacjenta, adres do korespondencji, adres poczty elektronicznej (adres e-mail), na który ma zostać wysłana odpowiedź na reklamację, jeśli Pacjent życzy sobie otrzymać odpowiedź na reklamację za pośrednictwem poczty elektronicznej, wskazanie daty Usługi, dokładny opis przyczyn reklamacji oraz datę jej stwierdzenia, żądanie Pacjenta, a także preferowany przez Pacjenta sposób poinformowania o sposobie rozpatrzenia reklamacji.
 8. ENDOCARE rozpatrzy i ustosunkuje się do reklamacji niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni roboczych od dnia złożenia reklamacji. O sposobie rozpatrzenia reklamacji Pacjent zostanie poinformowany zgodnie z danymi wskazanymi w zgłoszeniu reklamacji.
 9. W przypadku, gdy realizacja Usługi będzie niemożliwa z przyczyn zawinionych przez ENDOCARE, poinformuje Pacjenta o powyższej okoliczności. W terminie 7 dni od powzięcia informacji o powyższej okoliczności Pacjent może, według swojego wyboru:
  • odstąpić od Umowy i żądać zwrotu zapłaconej przez Ceny, lub uzgodnić inny termin wykonania Usługi.
 10. Należność za Usługę nie podlega zwrotowi, gdy brak możliwości wykonania Usługi wynika z przyczyn leżących po stronie Pacjenta, w szczególności, gdy Pacjent poda nieprawdziwe lub nierzetelne dane, w tym informacje dotyczące swojego stanu zdrowia bądź złoży nieprawdziwe lub nierzetelne oświadczenie lub przedstawi nieprawdziwe lub nierzetelne dokumenty.
 11. Zwrot zapłaconej Ceny w przypadku skutecznego odstąpienia od Umowy przez Pacjenta nastąpi niezwłocznie, według wyboru Pacjenta na wskazany przez niego rachunek bankowy, lub w takiej samej formie, w jakiej dokonał zapłaty Ceny.

§8. Ochrona danych osobowych

 1. Użytkownik poprzez wypełnienie Formularza Zamówienia na stronie Serwisu wyraża zgodę na zbieranie i przetwarzanie jego danych osobowych zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE – dalej „RODO” w celu niezbędnym do wykonania postanowień niniejszego Regulaminu i świadczonych na jego podstawie usług.
 2. Podanie danych osobowych w Serwisie jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji Usługi.
 3. Administratorem danych osobowych jest ENDOCARE Prosta Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu, ul. Borowska nr 242, lok. U1, 50-558 Wrocław, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia – Fabrycznej we Wrocławiu VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0001064616, zwany dalej także Administratorem. Administrator prowadzi operacje przetwarzania danych osobowych.
 4. Użytkownik zobowiązany jest do podawania prawdziwych danych podczas wypełniania Formularza Zamówienia oraz podczas zamawiania Świadczenia zdrowotnego poprzez Infolinię.
 5. Dane przetwarzane są w celu niezbędnym do wykonania postanowień niniejszego Regulaminu, a w szczególności w celu:
  • zawarcia umowy o świadczenie zdrowotne udzielane przez ENDOCARE na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO. Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny dla prawidłowej realizacji Świadczenia Zdrowotnego , chyba że wcześniej Użytkownik wycofa zgodę na przetwarzanie danych osobowych lub skorzysta z innych przysługujących Użytkownikowi praw. Podanie danych jest dobrowolne, ale konieczne celem świadczenia usługi przewidzianej umową.
  • wystawienia dokumentu potwierdzającego dokonanie zapłaty za zamówienie, prowadzenia ksiąg rachunkowych, wypełnienia innych obowiązków podatkowych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w zw. z m.in. ustawą o rachunkowości przez okres konieczny do wypełnienia obowiązku prawnego.
  • dokonania niezbędnych zapisów w dokumentacji medycznej i przekazania jej Użytkownikowi na podstawie art. 9 ust. 2 lit. h RODO w zw. z ustawą o prawach pacjenta przez czas wskazany przepisami prawa.
  • przechowania danych osobowych Użytkownika w celu prowadzenia ewentualnego postępowania reklamacyjnego na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b, c oraz f RODO, jako tzw. prawnie uzasadniony interes Administratora, którym jest dochodzenie naszych roszczeń i obrona naszych praw przez okres przewidziany przepisami prawa.
  • ustalenia, dochodzenia i obrony roszczeń z tytułu prowadzonej przez ENDOCARE działalności gospodarczej na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO, tj. prawnie uzasadniony interes Administratora, którym jest ustalenie, dochodzenie i obrona roszczeń. Administrator będzie przetwarzał dane osobowe przez okres przedawnienia roszczeń wskazany prawem.
 6. Użytkownik jeśli przepisy prawa, nie wskazują inaczej, ma prawo do:
  • dostępu do swoich danych osobowych,
  • sprostowania swoich danych osobowych
  • usunięcia swoich danych osobowych
  • ograniczenia przetwarzania danych osobowych
  • wniesienia skargi do organu nadzorczego do spraw danych osobowych, którym w Polsce jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa
  • przenoszenia danych
  • cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie. Cofnięcie zgody nie wpłynie na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, jednakże uniemożliwi świadczenie przez nas usług,
  • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, gdy zajdą przesłanki z art. 21 RODO.
 7. Szczegółowe informacje o sposobie i zakresie przetwarzania danych osobowych przez Serwis znaleźć można pod adresem internetowym: endocare.lekarzcenter.com

§9. Postanowienia końcowe

 1. Aktualny Regulamin jest publikowany w Serwisie pod adresem endocare.lekarzcenter.com oraz na każde żądanie może zostać dostarczany Użytkownikowi drogą elektroniczną bez dodatkowych opłat.
 2. ENDOCARE jest uprawniony do zmiany Regulaminu z ważnych przyczyn, którymi są:
  • zmiany przepisów prawa powszechnie obowiązującego na terenie Rzeczypospolitej Polskiej w zakresie w jakim taka zmiana przepisów modyfikuje treść Regulaminu albo nakłada na ENDOCARE obowiązek określonej modyfikacji Regulaminu,
  • Regulamin wymaga uzupełnienia, doprecyzowania lub modyfikacji ze względu na przepisy prawa powszechnie obowiązującego na terenie Rzeczypospolitej Polskiej lub z uwagi na konieczność stworzenia większej transparentności Regulaminu – w zakresie w jakim uzupełnienie, doprecyzowanie lub modyfikacja Regulaminu jest dopuszczalne przez przepisy prawa lub z uwagi na konieczność zwiększenia transparentności Regulaminu,
  • wydanie przez organy administracji publicznej decyzji rekomendacji, zaleceń lub aktów o analogicznym charakterze w jakim dokumenty modyfikują treść Regulaminu albo nakładają na ENDOCARE obowiązek określonej modyfikacji Regulaminu,
  • wprowadzenie przez ENDOCARE nowych funkcjonalności Serwisu lub dokonanie modyfikacji ich dotychczasowego zakresu – w zakresie w jakim nowe funkcjonalności modyfikują treść Regulaminu,
  • powstanie orzecznictwa sądowego lub administracyjnego, z którego wynika, że treść Regulaminu jest sprzeczna z prawem – w zakresie, w jakim z punktu widzenia przeciętnego Konsumenta lub przedsiębiorcy, do którego stosuje się przepisy ustawy o prawach konsumenta proponowana zmiana Regulaminu jest na jego korzyść,
  • zmian redakcyjnych związanych z koniecznością poprawy, usunięcia omyłek redakcyjnych, błędów w Regulaminie,
  • zmian o charakterze administracyjnym, w tym zmian danych identyfikujących lub kontaktowych wskazanych w Regulaminie,
  • zmiany w zakresie wprowadzenia nowych, dodatkowych funkcji Rozwiązań Cyfrowych,
  • konieczności poprawy obsługi lub usprawnienia działania Rozwiązań Cyfrowych,
  • zmian związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa Rozwiązań Cyfrowych,
 3. Zmiana Regulaminu może być dokonywana tylko ze skutkiem na przyszłość, tj. wobec Zamówień składanych począwszy od dnia związania Użytkownika zmienionym Regulaminem.
 4. ENDOCARE poinformuje o zmianie Regulaminu z wyprzedzeniem co najmniej 14 dni poprzez rozesłanie e-maili z informacją o zmianie Regulaminu wraz z treścią zmienionego Regulaminu. Informacja o zmianie Regulaminu zostanie również opublikowana w Serwisie.
 5. Do Zamówień składanych od momentu wejścia w życie zmienionego Regulaminu zastosowanie znajduje zmieniony Regulamin.
 6. Użytkownik posiadający Konto Pacjenta, który nie akceptuje zmiany Regulaminu, powinien wypowiedzieć Usługę Konta Pacjenta w terminie 14 dni od dnia otrzymania od ENDOCARE informacji o zmianie Regulaminu.
 7. Regulamin podlega prawu powszechnie obowiązującemu w Polsce.
 8. Zmiana Regulaminu w zakresie, w jakim odnosi się do Zamówień, które zostały złożone przed zmianą Regulaminu nie zmienia ich treści i warunków i w tym zakresie stosuje się Regulamin w wersji obowiązującej w chwili złożenia Zamówienia.
 9. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie mają zastosowanie przepisy prawa obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Załącznik nr 1 do Regulaminu zawierania drogą elektroniczną umów o udzielanie świadczeń zdrowotnych – WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY

WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY

(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

Adresat:

ENDOCARE Prosta Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu

ul. Borowska nr 242, lok. U1

50-558 Wrocław

adres email: ………………………………………………………..

Ja niniejszym informuję o moim odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących usług laboratoryjnych:

Data zawarcia umowy: ………………………………..

Numer zamówienia: …………………………………

Imię i nazwisko konsumenta: ……………………………

Adres konsumenta: ………………………………….

Podpis konsumenta (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)

………..

Data